سیستم قالب بندی ساختمان‌های بتن مسلح با استفاده از میز پرنده

سرعت و سهولت قالب بندی، یکی از عوامل مهم در بهبود سرعت اجرای سازه های بتن مسلح به شمار می‌رود . سیستم قالب بندی با استفاده از میز پرنده ،علاو ه بر سرعت بخشیدن به قالب بندی ،امکان قالب بندی همزمان و موازی را در کل پروژه ایجاد می‌کند .
در این سیستم بتنی درجا،قالب بندی دیوارها به صورت معمول و بااستفاده از قالب‌های دیواری انجام می‌شود.اما برای قالب بندی سقف ،پس از اجرای دیوارها ،از میزهای پرنده استفاده شده و دال بتن مسلح سقف اجرا خواهد شد .این میزها پس ازقالب برداری توسط جرثقیل ،از محل بازشوها ،از سازه خارج می‌شوند .سازه حاصل از این روش اجرایی ،از نوع دیوار باربر بتن مسلح بوده و جزءسیستم های شناخته شده ،و منطبق با آیین نامه‌ها و استاندارد ملی یا بین المللی است .
به علاوه سیستم دارای عملکرد لرزه ای مطلوب خوبی است و می‌توان آن را در پهنه های لرزه خیزی از کشور اجرا کرد .
با توجه به اینکه این روش اجرایی،سیستمی مشابه سیستم تونلی در دو جهت اصلی متعامد ساختمان ایجاد می‌کند ،لازم است به منظور عملکرد بهتر باربری جانبی،دیوارهای برشی در هر دو جهت اصلی به میزان لازم تأمین شوند. قطعاًچنین نحوه توزیع دیوارهای بتن مسلح در پلان سازه ،معماری خاصی را بر سیستم حاکم خواهد کرد .سقف‌های بتن مسلح در این سیستم نیز می‌تواند به صورت دال تخت یا تیرچه بلوک، طراحی و اجرا شود .در این سیستم امکان تعبیه و پیش بینی مسیرهای توزیع تاسیسات مکانیکی و برقی در زمان میلگرد گذاری و پیش از بتن ریزی سازه وجود دارد. این روش اجرا ،در مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن مورد ارزیابی قرار گرفته و کاربرد آن در حیطه الزامات ارائه شده مجاز است.

الزامات سیستم قالب بندی ساختمان‌های بتن مسلح با استفاده از میز پرنده

۱.مبانی کلی طراحی این سیستم مطابق با ساختمان‌های بتن‌آرمه از نوع دیوار باربر صورت گرفته و شیوه اجرای آن به روش قالب‌های یکپارچه دیوار و استفاده از میز پرنده برای قالب بندی یکپارچه سقف انجام می‌شود .
۲.اجرای این سیستم در کلیه پهنه های لرزه خیزی ایران(مطابق استاندارد ۲۸۰۰)حداکثر تا ۱۵ طبقه یا ۵۰ متر از تراز پایه بلامانع است.
۳.طراحی سازه های ساخته شده با این روش قالب بندی ،بر اساس آخرین ویرایش استاندارد ۲۸۰۰ ایران و آیین نامه آبا (یا آیین نامه ACI318-05 و ویرایش‌های بعد از آن)انجام گیرد.
۴.رعایت ضوابط مربوط به شکل پذیری زیاد و متوسط متناسب با لرزه خیزی مناطق مختلف ایران مطابق استاندارد ۲۸۰۰ الزامی است .
۵.منظم بودن ساختمان در پلان و ارتفاع ضروری است .
۶.در این سیستم ارتفاع خالص دیوارها در هر طبقه حداکثر ۳ متر(بدون احتساب ضخامت سقف) و ضخامت دیوارها حداقل ۱۵ سانتی مترمی باشد.
۷.سطح مقطع اسمی دیوارهای سازه ای یک جهت می‌بایست حداقل ۸۰ درصد جهت دیگر باشد .
۸.رعایت حداقل مقاومت فشاری نمونه استوانه ای ۲۵ مگاپاسکال برای بتن سازه ای و حداقل تنش تسلیم ۴۰۰ مگا پاسکال برای فولاد الزامی است .
۹.در نظر گرفتن ملاحظات خاص در معماری ،جهت بستن و باز نمودن قالب‌های دیوارها و ورود و خروج میزهای پرنده ،برای قالب بندی سقف ضروری است.
۱۰.تأمین آرماتورهای اضافی در اطراف بازشوها براساس مبحث نهم مقررات ملی الزامی است .
۱۱.قالب برداری اجزاء سازه ای بر اساس مبحث نهم الزامیست .
۱۲.استفاده از مواد شیمیای افزودنی (روان کننده،فوق روان کننده و افزودنی‌های تسریع کننده گیرش بتن)باید مطابق با مقررات ملی ساختمان و یا سایر مراجع معتبر بین المللی بوده،همچنین نوع و میزان مصرف آن‌ها بر مبنای مشخصات اجرایی و اقلیمی کشور انتخاب گردد.
۱۳. درشرایط اقلیمی مختلف،باید تمهیدات لازم در طراحی و اجرای ساختمان‌ها در نظر گرفته شود .
۱۴.طراحی و اجرای جزئیات مناسب در محل اتصال دیواره های غیر سازه ای به منظور عدم مشارکت در سختی جانبی سازه الزامی است .
۱۵.لحاظ کردن جزئیات دقیق مسیر و محل نصب کلیه اقلام تاسیسات برقی و مکانیکی در مرحله طراحی و اجرا ضروری است .
۱۶.در نظر گرفتن تمهیدات و تجهیزات لازم جهت اجرای بتن ریزی یکپارچه دیواره‌ها و سقف در هر طبقه ضروری است .
۱۷.تمهیدات لازم در اجرای نازک کاری و نما سازی بر روی سطوح بتنی می‌بایستی در مراحل طراحی و اجرا در نظرگرفته شود .
۱۸.عایق کاری حرارتی جداره های خارجی ساختمان مطابق الزامات مبحث ۱۹ مقررات ملی ساختمان الزامی است .
۱۹ . رعایت مبحث سوم مقررات ملی سختمان درخصوص حفاظت ساختمان‌ها در مقابل حریق و همچنین الزامات نشریه شماره ۴۴۴ مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن مربوط به مقاومت جداره‌ها در مقابل حریق با درنظر گرفتن ابعاد ساختمان ،کاربری و وظیفه عملکردی اجزای ساختمانی الزامی است .
۲۰. صدابندی هوا برد جداکننده های بین واحد های مستقل و پوسته خارجی ساختمان و صدابندی سقف بین طبقات می‌بایست طبق مبحث هجدهم مقررات ملی ساختمان تأمین شود .
۲۱.سقف‌های بتن مسلح در این سیستم ،به صورت دال یک طرفه یا دو طرفه و با استفاده از قالب‌های ماندگار نوع پروپیلن اجرا می‌شوند .مشخصات فنی قالب ماندگار پروپیلن باید بر مبنای استانداردهای معتبر ملی و بین المللی تأمین شود .
۲۲.در طراحی و اجرای سقف‌های حاصل از این روش ،رعایت کلیه الزامات مربوط به طرح لرزه ای مطابق با استاندارد ۸۴-۲۸۰۰ و ویرایش‌های بعد از آن الزامی است .
۲۳.تحلیل و طراحی قطعات بتن مسلح سقف ،به همراه میلگرد گذاری‌های خمشی و برشی ،باید بر مبنای روش‌های معتبر شناخته شده و آیین نامه های معتبر بتن مسلح ،صورت پذیرد .
۲۴.در محل اتصال سقف به دیوارها ،میلگرد گذاری ویژه طولی و عرضی جهت توزیع یکنواخت تلاش‌ها و یکپارچگی سقف و دیوار از حیث اتصالات الزامی است .
۲۵.منظور نمودن بارهای حین اجرا در استفاده از قالب پلی پروپیلن جهت سقف ضروری است .
۲۶.رعایت مشخصات فنی مربوط به میلگرد وبتن مورد استفاده در سقف همچنین ضوابط آرماتور بندی و بتن ریزی ،مطابق مبحث نهم مقررات ملی الزامی است .
۲۷. اخذ گواهی نامه فنی برای محصول تولیدی ،پس از راه اندازی خط تولید کارخانه ،از مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن الزامی است .
ارسال نظر

ارسال نظر

عکس خوانده نمی‌شود